ОШ "Филип Вишњић"
Моровић

Корисни линкови


ШТА ЈЕ УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ?

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљена.Ученички парламент омогућава лични развој ученика.

Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.

Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе.Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.

Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.Ученички парламент омогућава развој демократске културе.Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз ученичке парламенте:Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе.Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет.Зато што ученички парламент пружа могућност учешћа свих ученика без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну припадност.Зато што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи било да су у питању избеглице, интерно расељена лица, мањинске групе или лица са сметњама у развоју.Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати.

Зато што се развија демократско друштво и праведније уређује школски живот.

Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика инаставника, васпитача или стручних сарадника.Зато што то утиче на њихову бољу информисаност.Зато што на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.Зато што са својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе.Зато што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.

Програм рада ученичког парламента:

Ђачки парламент организује се у последња два разреда основне школе ради:

- давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаствним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње:

- разматрање односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника;

- обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Циљ активности је подстицање толеранције, активизма и креативности код ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Парламент се бира сваке школске године и има председника, заменика председника и записничара.Представници су у обавези да о свим садржајима, идејама, закључцима обавештавају своје Одељенске заједнице.

Руководиоци овим телом су председник Ученичког парламента и чланови Тима наставника координатора за Ученички парламент.Састанци ће се одржавати у месецима који су назначени у Програму рада овог тела. О раду парламента се редовно обавештава највиши стручни орган школе – Наставничко веће.